Disclaimer Aktueel Online

Juridische informatie pagina ; disclaimer

Aktueel Online ( via website www.aktueel-online.nl) besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website Aktueel Online. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Aktueel Online wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden in de weergegeven informatie. Aktueel Online behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Functioneren

Aktueel Online garandeert geen foutloze werking van deze website. Aktueel Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aktueel Online geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Aktueel Online sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Aktueel Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een ahref ; hyperlink of anderszins wordt verwezen. Aktueel Online behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en (of) videofragmenten, andere objecten), de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan graficus en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming Aktueel Online te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze juridische pagina; disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van Aktueel Online & de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?